Cenník opráv a služieb

Centrovanie kolesa 7,00 €
Rozplet + výplet + centrovanie kolesa (1 ks) 20,00 €
Servis predného náboja  14,00 €
Servis zadného náboja 20,00 €
Montáž / demontáž osky 4 hran/octalink 15,00 €
Montáž / demontáž osky klinok 10,00 €
Montáž / demontáž kľuky klinok 12,00 €
Montáž / demontáž kľuky 4hran/octalink Ľ + P 8,00 €
Montáž / demontáž misky hollow 8,00 €
Montáž / demontáž kazety 4,00 €
Montáž / demontáž viackolieska 3,00 €
Montáž / demontáž pastorku 2,00 €
Montáž / demontáž volnobežky 5,00 €
Servis a oprava torpéda 18,00 €
Montáž / demontáž reťaze  4,00 €
Servis odpruženej vidlice 25,00 €
Servis odpruženého rámu (servis kĺbov) 80,00 €
Nastavenie brzdy V-Brake (1 ks) 6,00 €
Nastavenie brzdy cantilewer / cestné (1 ks) 6,00 €
Nastavenie brzdy kotúč (1 ks) 8,00 €
Odvzdušňovanie kotúčových bŕzd - bez kvap. / nastavenie (1 ks)  15,00 €
Montáž a demontáž riadítok / predstavca  4,00 €
Servis riadiacej páčky (1 ks) 10,00 €
Výmena lanka v riadiacej páčke (1 ks) 1,50 €
Montáž / demontáž hlavného zloženia 18,00 €
Montáž / demontáž vidlice 8,00 €
Obutie  / vyzutie kolesa + fúkanie  (1 ks) 3,00 €
Rovnanie pätky rámu (demontáž prehadzovača) 7,00 €
Fúkanie kolesa (1 ks) 0,50 €
Centrovanie disk. kotúča (1 ks) 4,00 €
Rezanie závitu vidlice  12,00 €
Výmena brdzového lanka (1 ks) 1,50 €
Nastavenie radenia (prehadzovač / prešmykovač) - 1 ks 6,00 €
Komplet servis - V brzdy - bez odpruženej vidlice 65,00 €
Komplet servis - kotúč. Brzdy - bez odpruženej vidlice 80,00 €

Skladanie bicykla 12´-20´

(zakúpeného mimo predajne, BEZ ZÁRUKY)

40,00 €

Skladanie bicykla 24´- 26´

(zakúpeného mimo predajne, BEZ ZÁRUKY)

60,00 €
Rezanie závitu stredového zloženia 12,00 €
Rezanie závitu na kľuke (oprava závitu) - 1 ks 6,00 €
Narážanie ježka A-Hed 5,00 €
Fúkanie tlmiču  3,00 €
Malý servis + mazanie / N.R. + N.B. + fúkanie kolies 30,00 €
Mazanie reťaze + pružín  3,00 €
Nastavenie tachometra 5,00 €
Skladanie bicykla po farbe  60,00 €
Rozobratie bicykla pred farbou  25,00 €
Servis (hlavové zloženie) 12,00 €
Montáž / demontáž brzdového kotúča 3,00 €
Montáž / demontáž orecha (8;9;10;11) 9,00 €
Malý servis + mazanie / N.R. + N.B. kotúč + fúkanie kolies 40,00 €
Frézovanie kotvy kotúčovej brzdy 12,00 €
Výmena brzdových platničiek - 1 ks  3,00 €
Skladné za opravu - 1 deň (každý začatý deň)                                          1,00 €
Servis prešmykača 4,00 €
Servis prehadzovača  4,00 €
Servis brdzy 4,00 €
Dotiahnutie konusových matiek 8,00 €
Dotiahnutie stredového zloženia (osky) 10,00 €
Prehodenie komp. Z rámu na rám + nastavenie 80,00 €
Demontáž doplnkov + materiálu  5,00 €
Recyklácia pneumatík (1 ks) 1,00 €
Servis blatníkov, nosiča, iných komponentov 5,00 €
Dotiahnutie torpéda 10,00 €
Dotiahnutie kazety  2,50 €
Montáž + demontáž kľuky na servis pedálového závitu  4,00 €
Dotiahnutie predstavca + hl. zloženia (A-Hed) 6,00 €
Montáž + Demontáž kľuky Hollowtech Ľ + P 8,00 €
Montáž + demontáž zad.kol. e-náboja (Nexave 7/8) 8,00 €
Nastavenie bubnovej brzdy 10,00 €
Výmena omotávky na riadítka 6,00 €
Montáž + demontáž viackolieska 2/4 zub. 5,00 €
Vŕtanie + nitovanie nitu na košík na ráme (1ks) 6,00 €
Montáž + demontáž krytu reťaze PVC/Fe 3,00 €
Montáž + demontáž kolesa BMX / Fris./Pegi 5,00 €
Rezanie závitu osky náboj: 5/8 - 3/8 4,00 €
Servis (dot. puzdra tlmiču) 10,00 €
Servis hydraulických brzdových páčiek  15,00 €
Servis svetlo / dynamo  6,00 €
Montáž + demontáž prehadzovača  3,00 €
Montáž + demontáž prešmykovača 3,00 €
Čistenie bicykla cyklostar /wap (1 ks) 10,00 € - 20,00 €
Obutie + vyzutie + fúkanie (koleso kára) 6,00 €
Nastvenie radenia NEXUS 3 sp.  10,00 €
Nastavenie radenia NEXUS 7-8-11 15,00 €
Montáž a demontáž kľuky - Ľ 4,00 €
Montáž držiaka detskej sedačky 4,00 €
Výmena bowdenu v ráme  6,00 €
Výmena lanka rad. / brzd. cez rám 6,00 €
Nastavenie prehadzovača laserovým zameriavačom 8,00 €
Diagnostika odpruženej vidlice / kontrola  10,00 €
Servis bezdušového kolesa + tmel 10,00 €
Montáž + demontáž špic. + nipl. kára (1 ks) 0,80 €
Skladanie Cyklo vozíka 30,00 €
Skladanie kolobežky (zakúpenej mimo predajne, BEZ ZÁRUKY) 30,00 €
Výmena batérií (1 svetlo) 2,00 €
Likvidácia starého bicykla 30,00 €
Sústružnícke práce (sadzba 0,5 hod., účtuje sa každá začatá 1/2 hod.) 20,00 €
Výmena valivých ložísk v prednom náboji (1pár) 12,00 €
Výmena valivých ložísk v zadnom náboji (1pár) 18,00 €
Výmena valivých ložísk v stredovom zložení 22,00 €
Výmena valivých ložísk v kĺbe rámu (1 pár) 15,00 €
Rovnanie prevodníka 6,00 €
Servis / nastavenie LOCK-OUT tlmiču 10,00 €
Vŕtanie ráfika 3,00 €
Odvŕtanie klinku z kľuky 8,00 €
Repas / rekonštrukcia bicykla (bez materiálu) 250,00 €
Nastavenie radenia Di II (prešmyk / prehadzovač) 15,00 €
 
 

CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.03.2022

 

DEFEKTY NEOPRAVUJEM, PRACUJEM LEN S VLASTNÝMI NÁHRADNÝMI DIELMI.

NEPREBERÁM DO SERVISU ZNEČISTENÉ BICYKLE ALEBO SI ÚČTUJEM POPLATOK ZA ICH UMYTIE PODĽA PLATNÉHO CENNÍKA.

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

MS BIKE, s.r.o.

 1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo doručením tovaru na adresu prevádzky / sídla spoločnosti: MS bike, s.r.o., IČO: 52 674 916, IČ DPH: SK2121135577, Nádražná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu);
 • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha;
 • komu je reklamácia adresovaná;
 • dátum podania reklamácie;
 • podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
 1. V prípade podania reklamácie písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
 2. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
 3. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. 
 4. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru do 24 hodín,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v EÚ,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou. 
 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 2. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
 • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa;
 • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie.
 1. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a to v tomto poradí.
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • odovzdaním nového náhradného dielu,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 2. Spotrebitelia, ktorí neuspeli v reklamačnom konaní a nechcú sa súdiť, môžu využiť alternatívne riešenie sporu mimosúdnou cestou, kedy sa obrátia na subjekt zapísaný v zozname Ministerstva hospodárstva SR, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Dĺžka trvania by mala byť maximálne 90 dní.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.4.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal, oboznámil sa s ním a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť MS bike, s.r.o. (p. Marián Sabo) na telefónne číslo 0907 608 313, prípadne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 

V Ivanke pri Dunaji dňa 1.4.2020

 

Free Joomla! templates by AgeThemes